Privacy en beperkte toegang tot gegevens vanaf 1 mei 2009

.
Gebruikerswaardering:  / 0
ZwakZeer goed 

De website met de stamboom van de familie van Tiggelen, Tichelt en Tichelen is opgezet door een team enthousiaste amateur genialogen. In dit enhousiasme worden zowel historische als actuele gegevens in de stamboom opgenomen. Bij deze persoonlijke gegevens moeten we er echter rekening mee houden dat de verzamelde gegevens binnen de persoonlijke sfeer zorgvuldig en discreet worden behandeld.

Via deze website hebben wij als genealogen ons tot doel gesteld om de resultaten van ons onderzoek bekend te maken en uit te wisselen met andere familieleden. In dit enthousiasme hebben we in eerste instantie ook alle gegevens publiekelijk toegankelijk gemaakt. Begin 2009 echter, hebben we erg veel verzoeken ontvangen van diverse personen, ook in de directe families, tot het verbergen van persoonlijke gegevens. Na wat interne discussies in het genealogie team is het besluit genomen om met ingang van 1 mei 2009 de toegang tot de gegevens te gaan beperken.

Dit betekend concreet dat de website geen persoonsgegevens weergeeft voor:
- Personen die korter dan 100 jaar geleden geboren zijn
- Personen waarvan (nog) geen overlijdensdatum bekend is

Deze beperkte weergave wordt automatisch uitgevoerd en dagelijks bijgewerkt. Mocht u ondanks deze beperking toch graag meer gegevens zien van personen, dan zijn deze op te vragen via e-mail. De beperkte weergave van persoonsgegevens betekend echter niet dat het stamboomonderzoek naar levende personen stil staat. Integendeel. Het team amateurgenealogen van de familie van Tiggelen zal verder blijven gaan met het achterhalen en toevoegen van gegevens! Dus ook als u nieuws te melden heeft over (recente) gezins- of familie uitbreidingen, geeft u dit dan gerust door!

 


 

Richtlijnen voor Privacy

Hoe word een persoonsgegeven beoordeeld? Elk gegeven over een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon. Een gegeven is dus een persoonsgegeven als het informatie bevat over een natuurlijke persoon en die persoon identificeerbaar is volgens de Wet Bescherming Persoonsgegevens (WBP). Dit is vrij algemeen omschreven maar verder in detail uitgewerkt in de WBP. Genealogie is het verzamelen, ordenen, van persoonlijke gegevens. Dus krijgen we automatisch te maken met de wettelijke bepalingen en richtlijnen omtrent de bescherming van een persoonsgegevens. Het orgaan in Nederland dat toezicht houdt op naleving van de WBP is het College Bescherming Persoonsgegevens (CBP).

Verder kan er nog onderscheid gemaakt worden tussen het verzamelen van gegevens en het publiceren van gegevens. Binnen de genealogie speelt het verzamelen natuurlijk een belangrijke rol. Er zijn verschillende bronnen beschikbaar en de stamboom zelf kan als verstrekker gezien worden en heeft zich aan de regels vastgelegd in de wet te houden. Het is de verantwoordelijkheid van de amateur genealoog om geen gegevens openbaar te maken die de privacy van derden volgens de WBP zou kunnen compromiteren.


 

Wet Bescherming Persoonsgegevens (WBP)

Bron: http://www.justitie.nl/onderwerpen/opsporing_en_handhaving/wbp/index.aspx

De Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp) geeft regels voor een zorgvuldige omgang met de persoonsgegevens. Sinds 1 september 2001 is de Wbp van kracht. De wet geeft aan wat de rechten zijn van iemand van wie gegevens worden gebruikt en wat de plichten zijn van de instanties of bedrijven die gegevens gebruiken.

De Wbp stelt eisen aan de verwerking van persoonsgegevens. Een organisatie:

  • mag persoonsgegevens alleen verzamelen en verwerken als daar een goede reden voor is. Of als de betrokken burger toestemming heeft gegeven voor het gebruik van zijn gegevens.
  • mag niet meer gegevens verwerken dan strikt noodzakelijk is voor het doel waarvoor ze zijn verzameld
  • mag de gegevens niet langer bewaren dan noodzakelijk,
  • moet passende technische en organisatorische maatregelen treffen om de gegevens te beschermen.
  • moet de verwerking in veel gevallen melden
  • moet de betrokken burger in principe altijd informeren over de gegevensverwerking.

 

 

College Bescherming Persoonsgegevens (CBP)

Bron: http://www.cbpweb.nl/

Het CBP houdt toezicht op de naleving van wetten die het gebruik van persoonsgegevens regelen. Het CBP houdt dus toezicht op de naleving en toepassing van de Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp), de Wet politiegegevens (Wpg) en de Wet gemeentelijke basisadministratie (Wet GBA).

Het kader voor de uitvoering van deze taak is dus in de Wbp en daarmee samenhangende andere wetgeving vastgelegd. De wetgever heeft hiermee uitvoering gegeven aan artikel 28 van de Europese Privacyrichtlijn 95/46/EG waarin het bestaan van een dergelijke toezichthoudende autoriteit uitdrukkelijk is voorzien, en waarin voorts is bepaald dat deze autoriteit zijn taak in volledige onafhankelijkheid dient te vervullen.

Bij deze taken gaat het soms om verplichtingen, maar in de regel om bevoegdheden over de uitoefening waarvan het CBP, met inachtneming van de wet en het oordeel van de rechter, zelf kan beslissen. Andere taken, zoals het geven van voorlichting en het doen van onderzoek naar nieuwe ontwikkelingen, vloeien voort uit de algemene toezichthoudende taak. Mede gelet op zijn onafhankelijkheid heeft het CBP dus een betrekkelijk grote ruimte om binnen de kaders van de wet zelf invulling te geven aan zijn taak en daarbij de nodige prioriteiten te stellen en accenten te leggen.


 

Over deze website

Dit is geen genealogische publicatie, op deze website zijn genealogische gegevens beschikbaar voor strikt privé gebruik, en niet bedoeld voor commerciële doeleinden. Het doel van het beschikbaar stellen is uitwisseling van gegevens.

De persoonsgegevens beschikbaar op deze site zijn afkomstig door gepleegd onderzoek op verschillende bronnen beschikbaar via familieleden, particulieren (op het internet), verenigingen, stichtingen, rijks- en gemeentearchieven, en andere instanties, waaronder het Centraal Bureau Genealogie. Alle tijdens het onderzoek verzamelde gegevens, worden zoveel mogelijk discreet gearchiveerd en geordend in een prive archief, zowel digitaal als op papier.
Er worden verder geen garanties geven voor de juistheid van de gegevens op deze website. Voor de meeste verzamelde gevens is het onderzoeksteam direkt afhankelijk van anderen. Daarbij is meerder malen opgemerkt dat dit niet altijd zorgvuldig gebeurd, ook al zou men dat misschien wel mogen verwachten van officieele instanties! Verder is tijd ook een sterk beinvloedende factor op de betrouwbaarheid van de gegevens.

U kunt toestemming geven, om uw persoonsgegevens bij uitzondering beschikbaar te maken op de website. Hiervoor kunt u dan via e-mail contact opnemen.


 

Bezwaar

Er is zo zorgvuldig mogelijk omgegaan met de persoonlijke gegevens van ieder persoon, met betrekking van selectie voor het beschikbaar maken op deze website. Mocht desondanks een gegeven zijn vermeld (of toch, onbedoeld, getraceerd kunnen worden) welke om pivacy redenen volgens u niet beschikbaar hadden mogen op deze website, dan willen wij u verzoeken om zo spoedig mogelijk contact op te nemen via e-mail.
Mocht u onverhoopt gegevens van uzelf op deze site vinden, dan heeft u Volgens de wet, ten alle tijde het recht om te verzoeken dat uw persoonlijke gegevens of een gedeelte daarvan uit het beschikbaar gemaakte extract op deze website verwijderd worden. Als u opmerkingen hebt of geschrapt wil worden, neemt u dan contact op via e-mail.

Indien u geïnteresseerd bent in informatie uit het genealogisch archief, welke om privacy redenen niet beschikbaar is op deze website, dan kunt u dit via e-mail opvragen op: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Nieuwsbrief Aanmelden en Afmelden

Hier kunt u zich aanmelden of afmelden voor onze nieuwsbrief.
Let op! Voor het afmelden dient u een bestaand e-mail adres in te voeren!