Artikelen

Euforie na de oorlog: van Tiggelen treed op als Hitler - Akte 1 - Aankondiging op Radio Blokzijl

.
User Rating:  / 2
PoorBest 

 

Akte 1 - Aankondiging op Radio Blokzijl

Achtung- Achtung !
Hier Radio Blokzijl !

Geachte luisteraars, wij staan hier met onze microfoon opgesteld op het voorplein van het Rijksdaggebouw te Wouw, om U verslag uit te brengen, van de Unieke gebeurtenis, die heden hier zal plaatsgrijpen. Heden, den Eersten Juni 1942, van het jaar onzer Victorie, is het de dag, de groote dag, die met gulden letters in onze historie aan den balk zal worden geschreven, opdat onze Nazaten steeds met trotsch aan dezen dag zullen terugdenken.
Wij zullen U verslag uitbrengen, van de Grootsche plechtigheid der installatie van onzen nieuwe Burgemeester. Het is haast onmogelijk, om het grootsche schouwspel dat wij hier rand¬om ons zien, onder woorden te brengen.
Opening en Inleiding door de radio-verslaggever Van alle gebouwen, hier op het statige plein, wappert onze N.S.B. vlag, en uit alle Boulevards und strassen, die op het plein uitkomen, drommen de bewoner onzer uitverkorene stad tesamen, om getuigen te zijn en blijk te geven van hun instemming, met dit voor hun zoo heuglijke feit.

Reeds lang, zeer lang zijn alle vooroordelen tegen onze N.S.B. uit onze harten weggenomen of eruit geranseld. De blinddoek is ons van de oogen gerukt en onze N.S.B. staat nu in al zijn glorie voor ons. Zoodra alle bewoners onzer stad van deze glorie overtuigd waren, werd ook de wensch geuit, dat wij een volbloed N.S.B. Burgemeester zouden hebben, en deze lang gekoesterde wensch gaat thans in vervulling.

Zoo aanstonds zullen wij onze nieuwe Burgemeester kunnen begroeten bij zijn aankomst. En wat voor een Burgemeester. Ook in de keuze van onze nieuwe Burgervader is onze stad er een uit duizenden, want niet minder dan den Hoogwel Edelgeboren Jonkheer Polydorus , Qucudorus, Hercules de Jongh, Baron en Reiziger in Bleekwater van Ossendrecht naar Elders, is tot Burgemeester onzer stad benoemd.

Het is een man, wien het bloed van den zuiveren Germaan zoo van het gezicht straalt. Maar kom, geachte luisteraars laat ik U niet langer ophouden met U een beschrijving te geven, van deze bij uitstek voor onze stad geschikte Burgervader, want zoo aanstonds zult Gij allen hem van aanschijn tot aanschijn kunnen aanschouwen. Dat onze stad de eer te beurt is gevallen, om deze man als Burgervader te mogen verwelkomen, is ook de aanleiding, dat niemand minder dan onze Nationale Leider onzer Beweging, den WelEdelGestrengen Heer en Meester Toon Mussert de plechtigheid der installatie zal bijwonen.

En dan luisteraars heb ik voor U een verrassing, een verrassing zoo groot dat wij het haast zelf niet konden gelooven. Want de grootste eer die ons te beurt kon vallen, zal geschieden, namelijk: Het Bezoek Van Onzen Germaanschen Fuhrer Met Zijn Gevolg.

Adolf Hitler, onze Groote Fuhrer wil persoonlijk onze stad geluk komen wenschen, met de benoeming van zulk een Burgemeester. Laten wij straks, bij zijn aankomst een luid "Sieg Heil" aanheffen om onze gehechtheid aan hem, die ons zoo dierbaar is, te bewijzen. Wij zullen hem een grootsche hulde brengen. Ook tijdens zijn rede, die hij vanaf dit podium zal houden, zullen wij telkens ons "Sieg Heil herhalen.

Zoo kan het niet anders, of onze Fuhrer zal geroerd worden, in zijn Germaansche-Barbaarsche ziel, door onze gehechtheid en den aanblik van zulk een aanhankelijkheid. Want de aanblik vanaf dit podium is onbeschrijfelijk.

Hier vooraan de geheele Wouwsche jeugd opgesteld in het uniform van onze Jeugdstorm. Daarachter ons Elite-corps van onze dappere W.A., onze Landwacht, onze Jan Hagels. Fiere mannen luisteraars, waarop al onze hoop in de toekomst is gevestigd. Dat dit corps ook onze Nieuwe Burgemeester behaagt, is wel af te leiden, daar ook hij het prachtige Uniform, van deze afdeling van paraate mannen zal dragen.